Lär dig mer om offentlig upphandling!
linjebla

Publikationer
Rapporter med mera från Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsmyndigheten
Uppdrag: Arbetar för en effektiv, hållbar offentlig upphandling.
Ska ge stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ger även stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom att utveckla kriterier för hållbar upphandling, bland annat för livsmedelsupphandling.

Konkurrensverket
Uppdrag: Arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling.
Konkurrensverket arbetar med kartellbekämpning och ska ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. De ska också ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Statistik om offentlig upphandling 2017
Rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Tillväxtverket
Uppdrag: Att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.
Tillväxtverket arbetar för att skapa möjligheter för företag och regioner och har bland annat gett ut skriften ”En god affär – En inspirationsskrift om att underlätta företags deltagande i offentlig upphandling”. Man har även gett ut ” Samhälleliga mål med upphandling som medel. En vägledning i att använda offentlig upphandling för att nå samhälleliga mål som till exempel att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar”.

VINNOVA
Uppdrag: Att stärka innovationskraften.
Sveriges innovationsmyndighet, ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, bland annat inom upphandling.

Företagarna
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarna har engagerat sig i upphandlingsfrågor både lokalt och centralt.

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF med drygt 171 000 medlemmar ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och livsmiljöer på landsbygden. Har bland annat gett ut skriften ”Ställ krav. Upphandling av livsmedel i offentlig sektor”, som kan laddas ner från hemsidan.

SOI
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare vill verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden.

Grensetjensten
Gränsöverskridande webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i båda länderna. Det är myndighetsinformation i två länder för att ge företagare på väg mot nya marknader i Sverige och Norge konkret och användbar information.

Primes
Primes är ett samarbete mellan sex länder i Europa, bland annat Sverige för att uppmuntra hållbar offentlig upphandling. Syftet är bland annat att stimulera miljödrivna företag och sätta fokus på energi och öka andelen förnyelsebar energi.

http://socialhansyn.se/
Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling. Mer specifikt fokuserar sidan på den modell för social hänsyn som håller på att tas fram inom ramen för ett pilotprojekt och som lägger fokus på att skapa anställningsmöjligheter för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Arbetet löper som pilotprojektet fram till hösten 2015 med möjlighet till förlängning. Därefter tas modellen upp för beslut i kommunstyrelsen.